गैर आवासीय नेपाली र नेपालीहरुबाट प्रवर्द्धित संस्थाले नेपाली बैङ्कमा मुद्दती एवं बचत खाता खोल्न सक्ने सम्बन्धी व्यवस्था ।