७. राजश्व शुल्क युरो २००।०० 

८. स्वघोषणा फारम (यो फारम अनिवार्यरुपमा भरेर ल्याउनुपर्नेछ )