निशेधाज्ञा अवधिमा सुचारू रहने सेवा सम्बन्धी जानकारी ।