प्रमाणीकरण दस्तुर संशोधन सम्बन्‍धी अत्यन्त जरूरी सूचना